Avtalerett - tolkning - husleiekontrakt næringBruker denne saken (lagmannsrettsdom) som et eksempel på hvor viktig det er å være presis nok når man lager en kontrakt. Uenigheten gjaldt hvordan en bestemmelse som skulle gi leietaker rett til å forlenge en leiekontrakt var å forstå (m.a.o....